Hetty Welschen

grote foto Hetty Welschen HW2_web


 • Gespreks- en procesbegeleider, dagvoorzitter, bestuurder, directeur a.i., programma- en projectmanager, kwartiermaker en coach in de non-profit en publieke sector.
 • 06 5542772

btn_myprofile_160x33

 

 


Hetty Welschen’s motto is “samen verandering realiseren”. Zij heeft flink wat jaren ervaring opgedaan in de non-profit sector en bij de overheid in alle bovengenoemde functies. Steeds in situaties waarin sprake is van vernieuwing.

Haar uitgangspunt is dat het veranderen van een dienstverlening en organisatie alleen maar kan samen met de betrokkenen. Snel schakelen tussen vraagstukken op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoeringsniveau is haar tweede natuur. Hetty denkt in oplossingen en is resultaatgericht. Geen adviezen en methodieken op papier maar actieve betrokkenheid met uw organisatie en uw klanten. Dit alles vanuit de overtuiging dat verandering start bij de mensen zelf.

Hetty Welschen staat daarnaast voor:

 • Aandacht voor de bedrijfskundige aspecten van sociale vraagstukken.
 • Verbinden en netwerken; het bijeenbrengen van partijen, het vormen van nieuwe coalities, het  inrichten van ketens en samenwerkingsverbanden.
 • Een flexibele en vasthoudend stijl, open communicatie en als handelsmerk humor en relativeringsvermogen.

Enkele voorbeelden van vraagstukken waarvoor je bij Hetty Welschen kunt aankloppen:

 • Initiatiefrijke burgers die nieuwe vormen van zorg, welzijn en buurteconomie ontwikkelen. Wat kunnen overheid en professionals doen?
 • De persoonsgerichte zorg lijkt de toekomst. Dat vraagt cultuuromslag en organisatieverandering. Niet alleen bij zorgverleners maar zeker ook bij patiënten en zorgverzekeraars. Hoe pak je dat aan?
 • Gebiedsgerichte aanpak en populatiegestuurde financiering. Wat is er voor nodig? De veranderende vraag naar zorg en welzijn vraagt om andere verantwoordings-systematiek en meten van effectiviteit. Hoe zet je dat op?
 • Sociale Wijkteams zijn er in alle soorten en maten, voor verschillende doelgroepen, taakgebieden, samenstelling en werkwijzen. Ook daar leven veel vragen: Hoe haak je werk en inkomen aan? en Hoe geef je invulling aan het outreachend werken? Sociale teams zijn vaak hybride organisatievormen waarbij wordt samengewerkt tussen gemeenten en instellingen. Hoe organiseer je adequate (aan)sturing en beoordeling van teamleden? Hoe stuur en controleer je als overheid in een netwerksamenleving?
 • (regionale) Samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar. Hoe geven we die vorm?
 • Samenwerking tussen (keten)partners in eerste en tweede lijn en multidisciplinaire zorgteams. Hoe zet je dat neer?